پولیپ روده بزرگ

پولیپ روده بزرگ

آقای مسنی به دلیل رکتوراژی کولونوسکوپی شد. یک پولیپ نسبتا بزرگ در سیگموئید داشت.