پاسخ مناسب سرطان مری به رادیوتراپی

بیمار آقای ۸۵ ساله ای است که سال قبل به دلیل دیسفاژی مراجعه نمود. ایشان را آندوسکوپی نمودم. یک تومور در قسمت تحتانی مری داشت که در پاتولوژی اسکواموس سل کارسینوما گزارش شد. بیمار تحت درمان شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار گرفت. پس از ۱۸ ماه آندوسکوپی کنترل نمودم. پاسخ به درمان کامل.

دیدگاهتان را بنویسید