یادداشت های روزانه
'گیر کردن سنگ در گلوی یک بیمار' 1396/11/14 گیر کردن سنگ در گلوی یک بیمار
یکی از دراویش به دنبال قورت دادن سنگ روز گذشته به اورژانس بیمارستان مراجعه نمود سنگ در ابتدای مری گیر کرده بود و پایین نمی رفت.
نظر بدهید
نظرات ثبت شده