یادداشت های روزانه
'بارش زیبای برف در سنندج از ویوی مطب' 1396/11/07 بارش زیبای برف در سنندج از ویوی مطب
به مهر یزدان پاک برف به زیبایی در حال بارش است. سپاس ای پروردگار مهربان
نظر بدهید
نظرات ثبت شده