یادداشت های روزانه
'دریچه آپاندیس از نمای سکوم' 1396/11/03 دریچه آپاندیس از نمای سکوم
نمایی از سکوو و دریچه آپاندیس در کولونوسکوپی آقای مسن با آنمی فقر آهن

نظر بدهید
نظرات ثبت شده