یادداشت های روزانه
'دیورتیکولهای متعدد کولون نزولی' 1396/11/03 دیورتیکولهای متعدد کولون نزولی
امروز خانم مسنی را به دلیل هماتوشزیا کولونوسکوپی نمودم. نمای کولون نزولی و دیورتیکول در این ناحیه.
نظر بدهید
نظرات ثبت شده