یادداشت های روزانه
'بارش مهر يزدان' 1396/10/12 بارش مهر يزدان
بارش هرچند مختصر برف ولی امیدبخش از پنجره مطب.


نظر بدهید
نظرات ثبت شده