یادداشت های روزانه
'نمای دریچه ایلئوسکال' 1396/09/29 نمای دریچه ایلئوسکال
امروز آقای جوان ورزشکاری را به دلیل آنمی فقر آهن کولونوسکوپی نمودم. تا سکوم را بررسی کردم، تصویر دریچه ایلئوسکال در زیر دیده می شود.


نظر بدهید
نظرات ثبت شده