یادداشت های روزانه
'تظاهر زخم معده با سکسکه' 1396/09/06 تظاهر زخم معده با سکسکه
آقای مسنی به دلیل سکسکه از چهر ماه قبل مراجعه نمود. سابقه بیماری خاصی نداشت. انواع داروها را مصرف نموده بود بدون وقفه سکسکه داشت که زندگی بیمار را مختل نموده بود. بیمار را ؤاندوسکوپی نمودم اولسرهای متهدد در بادی معده داشت با نمای خوش خیم که بیوپسی گرفتم.


نظر بدهید
نظرات ثبت شده