• کردستان - سنندج - خ مولوی ساختمان مولوی - طبقه5
  • تماس: 33246776-087
  • شنبه - چهارشنبه: 3:00بعدازظهر - 9:00شب
  • پنج شنبه وجمعه:تعطیل

غذاهای سالم